Casillero del Diablo

Aby przejść dalej musisz mieć ukończone 18 lat

Nie mam ukończonych 18 lat

Mam ukończone 18 lat

Weź udział w

diabelsko dobrym konkursie

i wygraj

warsztaty kulinarne z Grzegorzem Łapanowskim

Kup wino Casillero del Diablo
i weź udział w konkursie

Wyślij MMS na numer 661 005 196 ze zdjęciem paragonu i uzasadnieniem dlaczego to TY powinnienneś wygrać jedną z 10 nagród głównych

warsztaty kulinarne z Grzegorzem Łapanowskim!

Dodatkowo, co miesiąc dla osób z największa liczbą zgłoszeń w danym miesiącu do wygrania:

 • 10 profesjonalnych noży chefa marki Global
 • 10 patelni marki Tefal
 • 30 książek Grzegorza Łapanowskiego
 • 50 zestawów akcesoriów do wina

Konkurs trwa od 1.12.2017 do 31.03.2018

Partnerzy akcji

Regulamin Konkursu „Diabelsko dobre”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Koordynatorem Konkursu „Diabelsko dobre” (zwanym dalej “Konkursem”), jest CONSULTING & MORE SP Z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bernardyńska 16C/147, 02-904 Warszawa, KRS 0000509894, REGON 147243496, NIP 5213671956(zwana dalej „Koordynatorem”).
 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest CEDC International sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach, ul. Kowanowska 48, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051098, NIP: 526- 020-93-95, REGON 002160096(zwana dalej „Fundatorem”).
 3. Konkurs jest organizowany przez Fundatora i koordynowany przez Koordynatora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzania Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Konkurs przeprowadzony jest za pomocą platformy MMS, dostępnej pod numerem telefonu 661005196 („Aplikacja Konkursowa”)
 6. Konkurs przeprowadzony będzie w terminie od dnia  01.12.2017 –  do dnia 31.03.2018 r. W przypadku ewentualnych postępowań reklamacyjnych czas trwania konkursu zostaje przedłużony do ostatecznego zakończenia postępowania reklamacyjnego.
 7. Celem Konkursu jest promocja produktów marki Casillero del Diablo.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną   zdolność do czynności prawnych, będące obywatelami polskimi, zwane dalej „Uczestnikami”.
 2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie dobrowolne. Podanie danych osobowych (poprzez udostępnienie swojego numeru telefonu i danych adresowych) i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, w związku z uczestnictwem w Konkursie jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia w nim udziału.
 4. Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika Konkursu jest:
  1. wysłanie zdjęcia paragonu własnego autorstwa oraz odpowiedzi konkursowej zgodnej z tematem konkursu za pośrednictwem MMS na numer 661005196
  2. akceptacja treści Regulaminu;
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych tj. imię i nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email, Uczestnika na potrzeby realizacji jego udziału w Konkursie zgodnie z § 7 Regulaminu; 
  4. przejawianie zainteresowania produktami alkoholowymi;
  5. przekazanie w terminie Odpowiedzi na pytanie konkursowe, spełniającej wymagania Regulaminu.
 5. Wyrażając zgodę na wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik zgadza się na publikację swojego imienia i nazwiska w ramach listy laureatów na Stronie Konkursowej oraz w zakresie o którym mowa poniżej w niniejszym Regulaminie.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w konkursie w dowolnym momencie Czasu Trwania Konkursu, poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty e-mail na adres: natalia.waszczuk@consultingandmore.pl z dopiskiem „Konkurs Casillero DIABELSKO DOBRE”.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Fundatora i Koordynatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu (w tym: Fundatora), a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia Konkursu i doręczenia nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 9. Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej z mianie w zakresie danych osobowych Uczestnika.
 10. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

§ 3. ZASADY KONKURSU

 1. Zadaniem Uczestnika jest wysłanie pracy konkursowej polegającej na:
  1. przesłaniu za pomocą MMS zdjęcia paragonu ( dowód zakupu wina Casillero del Diablo) oraz odpowiedzi konkursowej „Dlaczego to Ty powinieneś wziąć udział w warsztatach kulinarnych z Grzegorzem Łapanowskim” (dalej: Praca Konkursowa).  Koszt MMS jest zgodny ze stawką danego operatora.
 2. Prace Konkursowe muszą być pracami samodzielnymi Uczestnika (nie mogą stanowić opracowania cudzych utworów).
 3. Wyłączne spełnienie wszystkich warunków określonych w pkt 1-2, sekcji 4 Regulaminu warunkuje dokonanie poprawnego zgłoszenia Pracy Konkursowej. Prace Konkursowe naruszające postanowienia Regulaminu nie będą uwzględniane przez jury konkursowe, zwaną dalej „Jury” przy przyznawaniu nagród.
 4. Uczestnicy przesyłający Prace Konkursowe niespełniające wymagań określonych w Regulaminie, mogą zostać wyłączeni z udziału w Konkursie.
 5. Uczestnik przesyłając odpowiedź na pytanie konkursowe w ramach Konkursu oświadcza, iż posiada wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do przesłanej odpowiedzi oraz, że odpowiedź ta jest wynikiem jego pracy twórczej i nie jest objęta czy obciążona prawami osób trzecich.
 6. Uczestnik przesyłając odpowiedź na pytanie konkursowe wyraża zgodę na udzielenie Fundatorowi nieograniczonego czasowo oraz terytorialnie prawa do wykorzystywania przesłanej odpowiedzi na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne, w tym w szczególności na:
  1. wprowadzanie do sieci Internet i rozpowszechnianie na portalu Facebook, Instagram oraz umieszczenie i rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Fundatora;
  2. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową;
  3. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  4. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie;
  5. publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  6. Fundator ma prawo upoważniać inne osoby do korzystania z odpowiedzi na pytanie konkursowe w zakresie udzielonego prawa.
 7. Odpowiedzi na pytanie konkursowe przesłane przez Uczestników mogą zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystane w katalogach Fundatora lub innych osób trzecich bez podawania imienia i nazwiska autora, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę.
 8. Uczestnik Konkursu zapewnia, że zamieszczenie odpowiedzi na pytanie konkursowej w Internecie i katalogach Fundatora nie naruszy dóbr osobistych oraz praw autorskich osób trzecich.
 9. W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Fundatorowi, Koordynatorowi lub jednostkom z nimi powiązanym, bądź współpracującym z roszczeniami z powodu naruszenia ich praw, w szczególności: praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, Uczestnik podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony przed tymi roszczeniami. W przypadku, gdy wskutek wystąpienia z takimi roszczeniami Fundator, Koordynator lub jednostki z nimi powiązane bądź współpracujące będą zobowiązani do zapłaty zasądzonej kwoty, z jakiegokolwiek tytułu na rzecz osób trzecich, Uczestnik naprawi szkody wynikające z roszczeń osób trzecich, w tym zwróci wszelkie koszty i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami.
 10. Z Konkursu wykluczone zostaną odpowiedzi na pytanie konkursowe, które:
  1. Zawierają treści wulgarne, obraźliwe lub w inny sposób naruszające regulacje prawne;
  2. Naruszają dobre obyczaje lub inne chronione wartości;
  3. Naruszają prawa lub dobra osobiste osób trzecich;
  4. Naruszają regulacje serwisuFacebook;
  5. dotyczą spożywania alkoholu przez osoby nieletnie lub kobiety ciężarne
  6. z jakikolwiek sposób dotyczą substancji odurzających, w tym narkotyków oraz ich zażywania;
  7. zawierają treści dotyczące przemocy lub nawołujące do zachowań agresywnych;
  8. związane z tematyką i zrachowaniami o podłożu seksualnym.
 11. Odpowiedzi zgłoszone po zakończeniu Konkursu nie będą rozpatrywane przez  Komisję Konkursową.
 12. W celu rozstrzygnięcia Konkursu, Koordynator powoła 3-osobową Komisję Konkursową, która zapewnia nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
 13. Komisja Konkursowa składa się z dwóch członków agencji Consulting’nmore oraz jednej osoby ze strony Fundatora.
 14. Komisja Konkursowa wyłoni laureatów każdego Etapu Konkursu, spośród wszystkich Uczestników Konkursu, których odpowiedź udzielona zgodnie z Regulaminem, w subiektywnej ocenie Komisji Konkursowej okaże się najciekawsza.
 15. Przy typowaniu laureatów Komisja Konkursowa stosuje następujące kryteria:
  1. oryginalność proponowanej odpowiedzi na pytanie konkursowe;
  2. pomysłowość Uczestnika;
  3. słownictwo i stylistykę proponowanej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 16. Decyzja Komisji Konkursowej zapada jednomyślnie.
 17. Uczestnik Konkursu może zostać laureatem Konkursu tylko raz w ramach jednej grupy nagród.

§ 4. NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie są:
  • Nagroda główna – 10 pojedyńczych zaproszeń na warsztaty kulinarne z Grzegorzem Łapanowskim w Food Lab Studio w Warszawie, ul. Racjonalizacji 5, o wartości 500 zł brutto. Warsztaty odbywają się w terminie 21.04.2018
  • Nagrody dodatkowe:
   • 10 profesjonalnych noży chefa marki Global, każdy o wartości 350 zł brutto
   • 10 patelni marki Tefal, każda o wartości 100 zł brutto
   • 30 książek Grzegorza Łapanowskiego, każda o wartości 55 zł brutto.
   • 50 zestawów akcesoriów do wina, każdy o wartości 30 zł brutto
 2. Laureatom, którzy otrzymają nagrody, Fundator przyzna dodatkowo nagrodę pieniężną, przeznaczoną na pokrycie kosztów podatku dochodowego od nagród. Wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej stanowi 11,11% wartości Nagrody, przy czym kwota dodatkowej nagrody pieniężnej zostanie zaokrąglona do pełnego złotego w ten sposób, iż końcówka mniejsza niż 50 groszy zostanie pominięta, a końcówka równa lub większa od 50 groszy zostanie zaokrąglona w górę do pełnego złotego. Od łącznej wartości Nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej określonej powyżej, Fundator naliczy kwotę podatku zryczałtowanego zgodnie z przepisami ustawowymi. Kwota podatku zostanie odprowadzona przez Fundatora do właściwego Urzędu Skarbowego.
 3. Nagrody dodatkowe przyznawane są co miesiąc rozpoczynając od dnia 1.12.2017
 4. Nagrody w Konkursie zostaną przyznane w następujący sposób:
  1. po zakończeniu Konkursu Zgłoszeń, Jury złożone z przedstawicieli Organizatora oraz Sponsora, wybierze do dnia 6.04.2018: 10 Zgłoszeń, które zostaną nagrodzone Nagrodami głównymi.
  2. po zakończeniu Konkursu Zgłoszeń z końcem każdego miesiąca trwania konkursu, Jury złożone z przedstawicieli Organizatora oraz Sponsora, wybierze 100 zgłoszeń nagrodzonych nagrodami dodatkowymi.
 5. Nagrody dodatkowe będą przyznawane  kolejno do dnia:
  • 10.01.2018 –  w  przypadku zgłoszeń przesłanych w terminie 1.12 - 31.12.2017
  • 9.02.2018 – w przypadku zgłoszeń przesłanych w terminie 1.01.2018 – 31.01.2018
  • 9.03.2018 – w przypadku zgłoszeń przesłanych w terminie 1.02.2018 – 28.02.2018
  • 10.04.2018 – w przypadku zgłoszeń przesłanych w terminie – 1.03.2018 – 31.03.2018
 6. Laureat Konkursu nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego będącego równowartością całości lub części Nagrody. Laureatom nie przysługuje prawo zastrzeżenia określonych cech czy właściwości Nagrody, innych niż wskazane w Regulaminie.
 7. Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent   pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 8. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
 9. Każdemu Laureatowi przyznana zostanie jedna nagroda.
 10. Fundator dopuszcza możliwość brania udziału przez Uczestników w więcej niż jednym Etapie Konkursu, z zastrzeżeniem, iż laureatem można stać się tylko raz w toku całego Konkursu (wszystkich Etapów).

§ 4. POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

 1. Laureat Nagrody, otrzyma SMS zwrotny z informacją o zdobyciu nagrody. Aby odebrać Nagrodę Laureat zobowiązany jest do podania swoich danych: imienia, nazwiska, adresu do korespondencji, numeru telefonu  do wiadomości Organizatora nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o zdobyciu nagrody poprzez formularz kontaktowy na stronie konkursowej  do którego link zostanie podany  w SMS zwrotnym.
 2. Organizator wyśle Nagrodę:
  1. dodatkową najpóźniej w ciągu 30 dni od otrzymania danych od Laureata za pośrednictwem wyznaczonego przez Organizatora operatora pocztowego bądź kurierem,
  2. główną najpóźniej 7 dni od otrzymania danych od Laureata wyznaczonego przez Organizatora operatora pocztowego bądź kurierem oraz drogą elektroniczną.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagród.

§ 5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie lub w formie elektronicznej (e-mail) w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wyboru laureata.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem na adres Koordynatora z dopiskiem „Casillero Diabelsko dobre – reklamacja” lub elektronicznie na adres email natalia.waszczuk@consultingandmore.pl.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni. O sposobie rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony na adres reklamującego podany w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji (w przypadku przesłania zgłoszenia reklamacyjnego przez pocztę e-mail, Koordynator może odpowiedzieć przez pocztę e-mail).Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

§ 6. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników Konkursu jest Fundator. Fundator powierza, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych Uczestników Koordynatorowi, wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji celów wskazanych w ust. 2poniżej, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez nich zgody, w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów, przyznania, wydania, odbioru oraz rozliczenia nagród, rozpatrywania reklamacji a także w celach marketingowych.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych udzielonej przez Uczestnika, w trakcie dokonywania rejestracji. Podanie danych osobowych przez Uczestnika i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestracje i udział w Konkursie.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następującym zakresie: imię i nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email.
 5. Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych jak również prawo do ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania jego danych osobowych.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu Konkursu udostępniona jest w siedzibie Koordynatora oraz na stronie konkursowej: www.diabelskodobre.pl
 2. Koordynator Konkursu może wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z Regulaminem, z dobrymi obyczajami, naruszają dobra osobiste Fundatora, Koordynatora lub innych Uczestników, naruszają prawa autorskie osób trzecich, lub są sprzeczne z prawem lub nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu ustawy o grach hazardowych.
 5. Ze względu na swój niepubliczny charakter, Konkurs nie stanowi reklamy ani promocji publicznej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a wyłącznym celem Konkursu jest nagradzanie osób, które najlepiej wykonały określone w ramach Konkursu zadania konkursowe, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Koordynator lub Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz  przeglądarek , które leżą poza sferą działań Koordynatora lub Fundatora.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.